Asset Publisher Asset Publisher

Uwaga zmiana- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zawarcie umowy przedwstępnej dzierżawy

Ogłoszenie

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Baligród

ogłasza o publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na zawarcie umowy przedwstępnej dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Baligród, w celu legitymowania się prawem do terenu umożliwiającym Dzierżawcy rozpoczęcie wszelkich wymaganych prawem czynności zmierzających do podjęcia eksploatacji piaskowca lgockiego ze złoża "Huczwice".

Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Baligród, Ul. Bieszczadzka 15 38-606 Baligród, pokój sala narad, w dniu 21.12. 2021 r. o godzinie 12:00.

Szczegóły w załącznikach poniżej. 

 

UWAGA!!!!

Informujemy  o wprowadzonej w dniu 17.12.2021 r. zmianie do w/w ogłoszenia. 

Zmianie uległ załącznik nr 2 do ogłoszenia stanowiący wzór oświadczenia.

Treść ogłoszenia o zmianie poniżej

 

OGŁOSZENIE

o zmianie ogłoszenia

 

o przetargu ustnym nieograniczonym na zawarcie umowy przedwstępnej dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Baligród

 

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Baligród, adres: ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligród, zwany dalej „organizatorem przetargu”, działając na podstawie:

 

  • przepisu  art. 701 § 3  Kodeksu Cywilnego (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1740, 2320);

 

  • postanowienia pkt 10 i pkt 17 ogłoszenia z dnia 07.12.2021 r. znak spr. ZG.2217.44.2021 o przetargu ustnym nieograniczonym na zawarcie umowy przedwstępnej dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Baligród

 

ogłasza o wprowadzeniu zmian do ogłoszenia o ww. przetargu ustnym.

 

 

 

  1. Zmianie ulega treść załącznika nr 2 do ogłoszenia z dnia 7.12.2021 r.  o przetargu ustnym nieograniczonym, która otrzymuje następujące brzmienie:

 

 

 

„OŚWIADCZENIE

 

 

Ja niżej podpisana/y ............................................................................................

 

działając w imieniu ..............................................................................................

 

…………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że:

 

  1. zapoznałam/em się z treścią ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym  na zawarcie umowy przedwstępnej dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Baligród,

 

  1. zapoznałam/em się z projektem umowy przedwstępnej dzierżawy stanowiącym załącznik do ogłoszenia o przetargu,
  1. akceptuję warunki zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz w projekcie umowy,
  1. zapoznałem się ze stanem nieruchomości mającej być przedmiotem dzierżawy.”

 

  1. Oświadczenia, o których mowa w pkt 4 lit. b) Ogłoszenia o przetargu z dnia 7.12.2021 r. należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o przetargu ustnym;
  1. Pozostałe postanowienia ogłoszenia o przetargu z 7.12.2021 r. znak spr. ZG.2217.44.2021 nie ulegają zmianie.

 

Wojciech Głuszko

Nadleśniczy
 

Treść ogłoszenia o zmianie do pobrania w załącznikach