Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Mała Retencja Górska II

Jednym z projektów w którym udział bierze Nadleśnictwo Baligród jest projekt pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich"

Przedsięwzięcie to będzie realizowane w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska). Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań dotyczących zabezpieczenia lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach górskich.

Cele uzupełniające:

odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;

ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. Monitoring będzie obejmował również kontynuację monitoringu wykonanego w ramach projektu małej retencji górskiej zrealizowanego w ramach POIiŚ 2007-2013, co pozwoli na uzyskanie cennych danych z wielolecia.

Nadleśnictwa zaangażowane w realizację projektu będą realizować inwestycje związane z budową, przebudową lub odbudową zbiorników małej retencji i zbiorników suchych; budową, przebudową lub odbudową małych urządzeń piętrzących (zastawki, małe progi, przetamowania) na kanałach i rowach w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, przywracania funkcji obszarów mokradłowych i ich ochrony oraz odtwarzanie terenów zalewowych; przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów); zabudową przeciwerozyjną dróg, szlaków zrywkowych oraz zabezpieczenie obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami i spływami wód (m.in. wodospusty, płotki drewniane, kaszyce, narzut kamienny).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji. Wybierane technologie mają nie pogarszać naturalnego środowiska przyrodniczego, preferuje się materiały naturalne.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 400 tys. m³ wody.

W Nadleśnictwie Baligród w ramach Projektu w latach 2016-2022 planuje się wykonać:

  • 32 przepusty - przebudowa przepustów będzie polegać na wymianie przepustów na obiekty łukowe o świetle powyżej 1m o kształtach dostosowanych do warunków lokalnych np.: paraboliczne, łukowe, zespolone, ze ścieżką/mi dla małych zwierząt i otwartym dnem bliskie naturalnemu: wykonane z blachy falistej lub tworzyw sztucznych,
  • 66 brodów -brody wykonane zostaną z materiałów naturalnych (drewno i kamień) np. brody kamienne lub brody o konstrukcjach kaszycowych, w miejscach narażonych na działanie nadmiernej erozji wodnej w czasie wezbrań,
  • 13 dylowanek – dylowanki wykonane zostaną z naturalnych materiałów drewna i kamienia. Przewidywane przedsięwzięcie ma na celu poprawę ciągłości biologicznej cieku i ograniczenie procesu nadmiernej erozji wywołanej ulewnymi deszczami i topnieniem pokrywy śnieżnej.
  • 17 mostków – dylowanki wykonane zostaną z naturalnych materiałów drewno kamień. Przewidywane przedsięwzięcie ma na celu poprawę ciągłości biologicznej cieku i ograniczenie procesu nadmiernej erozji wywołanej ulewnymi deszczami i topnieniem pokrywy śnieżnej.
  • 4 umocnienia skarp - odcinkowa stabilizacja brzegu rzeki, która jest uzasadniona koniecznością ochrony infrastruktury, wykonana zostanie z materiałów naturalnych (narzut kamienny, kaszyce) bez stosowania zaprawy cementowej.

Wartość działań planowanych do wykonania w ramach Projektu w Nadleśnictwie Baligród wynosi 17 800 000,00 zł

Wartość całego projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 206 652 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 150 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 127 500 000,00 zł

 

Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige