Budowa i modernizacja małej infrastruktury turystycznej

Nadleśnictwo Baligród realizuje projekt: „Budowa i modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów NATURA 2000 – Bieszczady

Mała Retencja Górska

Projekt pn. „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie" realizowany w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Korytarze migracyjne

Głównym celem projektu jest ochrona ostoi fauny puszczańskiej w Karpatach poprzez wyznaczenie oraz ochronę istniejących korytarzy ekologicznych.

Mała Retencja Górska II

Jednym z projektów w którym udział bierze Nadleśnictwo Baligród jest projekt pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich"