Asset Publisher Asset Publisher

„Zaproszenie do złożenia oferty na kupno dziczyzny”

Zaproszenie do złożenia oferty

Nadleśnictwo Baligród zaprasza do złożenia pisemnej oferty na zakup tusz zwierzyny łownej – jelenia i sarny w Nadleśnictwie Baligród

Pisemne oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu w sprawie zasad i trybu prowadzenia postępowania ofertowego ustalającego warunki sprzedaży tusz zwierzyny łownej – jelenia i sarny w Nadleśnictwie Baligród należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Baligród w zaklejonej lub zszytej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup tusz zwierzyny łownej”,  w terminie do dnia 18 września 2023 r. do godz. 12.00”.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu ofertowym jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Nadleśnictwa Baligród.

Numer rachunku bankowego Nadleśnictwa Baligród 27 2030 0045 1110 0000 0077 8820.

Wysokość wadium:  4000,00 zł, słownie: cztery tysiące złotych 00/100.

Przez wpłacenie wadium rozumie się uznanie rachunku bankowego Nadleśnictwa,  najpóźniej w terminie do dnia 18 września 2023 r. do godz. 12.00.

 

Nadleśnictwo Baligród oferuje do sprzedaży:

 

Lp.

Gatunek

Ilość sztuk do sprzedaży

Szacunkowa masa w kg

Cena minimalna
w zł netto

1

Jeleń

18

1780

11,25

2

Sarna

18

298

22,50

 

 

 

Załącznik – Regulamin wraz z załącznikami

Z poważaniem
Wojciech Głuszko

Nadleśniczy