Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona gatunkowa

Ochronę gatunkową określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) oraz rozporządzenia określające chronione gatunki roślin i grzybów oraz sposoby ich ochrony i zasady pozyskiwania (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów; Dz. U z 2014 r., poz. 1408; rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin; Dz. U z 2014 r., poz. 1409)

Na terenie nadleśnictwa objęte ochroną są:

  • grzyby (w tym porosty - 12 gatunków (2 podlegających ochronie ścisłej i 10 częściowej,
  • rośliny - 75 roślin chronionych(25 podlegających ochronie ścisłej i 50 częściowej),
  • zwierzęta - 213 gatunków chronionych (162 objętych ochroną ścisłą, 51 częściową. 26 z nich

podlega ochronie miejsc rozrodu i regularnego przebywania):

  • bezkręgowce – 20 gatunków w tym np. krasopani hera Callimorpha quadripunctaria, nadobnica alpejska Rosalia alpina, biegacz urozmaicony Carabus variolosus oraz rak rzeczny Astacus astacus;
  • ryby – 5 gatunków  - w tym np. głowacz pręgopłetwy Cottus poecilopus,
  • płazy – 11 gatunków  - w tymnp.  traszka karpacka Lissotriton montandoni, salamandra Salamandra salamandra, kumak górski Bombina variegata;
  • gady – 7 gatunków  - w tymnp.  wąż Eskulapa Zamenis longissimus, żmija zygzakowata Vipera berus;
  • ptaki – 136 gatunków - w tym np. orlik krzykliwy Aquila pomarina, puszczyk uralski Strix uralensis, żuraw Grus grus. Ogółem na terenie nadleśnictwa odnotowano 136 gatunków ptaków, w tym 132 podlegające ochronie ścisłej, 4 częściowej. Na terenie jednostki wyznaczono strefy ochrony miejsc rozrodu i regularnego przebywania: 1 strefa dla bociana czarnego oraz 4 strefy dla orlika krzykliwego. Strefy te są rokrocznie monitorowane pod kątem regularności występowania gatunku dla którego zostały utworzone, stanu gniazda oraz sukcesu lęgowego.
  • ssaki - 34 gatunki – w tym np. tak majestatyczne jak żubr Bison bonasus czy niedźwiedź Ursus arctos, ale również nietoperze jak np. podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, owadożerne - ryjówka aksamitna Sorex araneus, gryzonie - popielica Glis glis.

 

Według danych na dzień 06.03.2020 na terenie jednostki zaobserwowano:

Niedźwiedź - 40-51 osobników

Wilk – 63-75 osobników

Ryś – 20-30 osobników

Żubr – 283 osobniki, natomiast w całych Bieszczadach 668 osobników. W Polsce bytuje 2269 żubrów (2048 osobników w stadach wolnych oraz 221 w hodowlach zamkniętych). Dla tego gatunku wyznaczono również na terenie nadleśnictwa ostoję obejmującą 806,41 ha. Obecnie prowadzony jest projekt ochrony pn. Kompleksowa ochrona żubra w Polsce.

 

Oprócz gatunków objętych ochroną należy podkreślić, że na terenie występują (i pojawiają się) gatunki obce w tym inwazyjne tj. jenot, niecierpek gruczołowaty, barszcz Sosnowskiego. Rokrocznie prowadzony jest monitoring oraz inwentaryzacja gatunków czy siedlisk. Informacje o nowych stanowiskach i obserwacjach są pomocne przy ww. monitoringu oraz podjęciu decyzji o likwidacji stanowiska (np. barszczu Sosnowskiego). Takie informacje należy kierować na adres baligrod@krosno.lasy.gov.pl . Pomocne będą w tej sytuacji informacje dotyczące lokalizacji (mBDL) oraz fotografia.

 

 

Należy podkreślić, że liczba gatunków oraz stanowisk nie jest stała i w trakcie obowiązującego Programu Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Baligród (w skrócie POP) może ulec zmianie w wyniku prowadzonych prac inwentaryzacyjnych oraz obserwacji służby leśnej. Informacje takie są na bieżąco uzupełniane i aktualizowane.

 

 

Przydatne linki:

 

https://www.gdos.gov.pl/ - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – tu znajdziesz szczegółowe informacje na temat m.in. ochrony gatunkowej w Polsce znaleźć można na stronie

http://rzeszow.rdos.gov.pl/ -  Regionalnej Dyrekcji  Ochrony Środowiska w Rzeszowie  - informacje, wnioski etc. dotyczące gatunków objętych ochroną przyrody na terenie województwa podkarpackiego

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ - witryna interaktywnych map Geoserwis,

https://wisent.org/  - strona projektu „Kompleksowy projekt ochrony żubra przez  Lasy Państwowe”

https://smz.waw.pl/ - Stowarzyszenie Miłośników Żubrów 

https://www.gdos.gov.pl/igo - informacje o gatunkach inwazyjnych.

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy  - mapa Banku Danych o Lasach (również w wersji aplikacji na telefon pod nazwą mBDL)

 

Opracowano na podstawie POP 2015-2025.