Asset Publisher Asset Publisher

Komunikat- Monitoring budynku biurowego Nadleśnictwa

Szanowni Państwo,

 

Nadleśnictwo Baligród informuje, że prowadzi monitoring budynku biurowego Nadleśnictwa oraz terenów leśnych. Dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa osób, przeciwdziałania szkodnictwu leśnemu oraz zachowania czystości terenu administrowanego przez Nadleśnictwo. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.

 

Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Baligród, z siedzibą ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligród, tel. 13 46 57 200, adres e-mail baligrod@krosno.lasy.gov.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Nagranie może być udostępnione innym podmiotom w przypadku naruszenia prawa. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.baligrod.krosno.lasy.gov.pl w zakładce INFORMACJE oraz w siedzibie Nadleśnictwa. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt pisemny, telefoniczny lub na adres e-mail: baligrod@krosno.lasy.gov.pl.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), stosownie do wymogów wynikających  z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego aktu prawnego  informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Baligród z siedzibą ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligród, reprezentowane przez Nadleśniczego Wojciecha Głuszko.

Z Administratorem można skontaktować się:

 1. osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Baligród,
 2. pisemnie, składając wniosek w Sekretariacie Nadleśnictwa lub za pomocą poczty tradycyjnej,
 3. telefonicznie pod numerem 13 46 57 200,
 4. za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem: baligrod@krosno.lasy.gov.pl.

 

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Cel i podstawa przetwarzania

Nadleśnictwo Baligród przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach związanych ze swoją działalnością, takich jak:

 1. prowadzenie gospodarki leśnej - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z 28.09.1991 r. o lasach (t.j.Dz.U.2017 r.,poz.788), ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2017 r.,poz.1257), ustawa z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2017 r., poz.1579), ustawa z 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (t.j.Dz.u.2017 r., poz.1295), ustawa z 06.09.2001  r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018 r., poz.1330) i inne;
 2. realizacja zawartych umów lub przygotowanie do zawarcia umów - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. prowadzenie działalności finansowej, w tym wystawienia faktur, rachunków,  prowadzenie ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywanie zapisów księgowych, rozliczanie podatków, regulowanie płatności, windykacja należności - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z 29.09.1994 r.o rachunkowości (t.j.Dz.U.2018 r., poz.395), ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U.2018 r., poz.800), ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U.2017 r., poz.1221) i inne;
 4. dochodzenie roszczeń - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO;
 6. zatrudnianie pracowników i przeprowadzanie procesu rekrutacji - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a,b RODO, ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j.Dz.U.2018 r., poz.917), ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j.Dz.U.2018 r., poz.1270), ustawa 28.09.1991 r. o lasach (t.j.Dz.U.2017 r.,poz.788) i inne;
 7. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu (monitoring) - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c,f RODO, ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j.Dz.U.2018 r., poz.917), ustawa 28.09.1991 r. o lasach (t.j.Dz.U.2017 r.,poz.788) i inne.

 

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych – możliwość uzyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane;
 2. sprostowania swoich danych – możliwość zgłoszenia do Administratora żądania poprawienia danych błędnych lub nieaktualnych lub ich uzupełnienia;
 3. żądania usunięcia swoich danych – możliwość złożenia wniosku o usunięcie danych. Prawo to nie dotyczy sytuacji gdy Administrator przetwarzana dane osobowe w celu wywiązywania się z obowiązków prawnych lub wykonuje zadania realizowane w interesie publicznym lub wykonuje zadanie w ramach władzy publicznej;
 4. ograniczenia przetwarzania danych - możliwość złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania danych, gdy osoba której dane dotyczą kwestionuje ich prawidłowość lub zgodność z prawem ich przetwarzania. Administrator przechowuje te dane (bez prawa do dalszego przetwarzania) do czasu ustania przyczyny ograniczenia przetwarzania;
 5. przenoszenia danych – możliwość złożenia wniosku o otrzymanie swoich danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub o przesłanie swoich danych osobowych innemu administratorowi, gdy jest to technicznie możliwe. Prawo ma zastosowanie jedynie w przypadkach gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany;
 6. wniesienia sprzeciwu – możliwość wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Administrator zaprzestanie ich przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby wnoszącej sprzeciw lub wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych - możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane są przetwarzane uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

 

W celu realizacji wyżej wymienionych praw należy skontaktować się z Administratorem.

 

Pozostałe informacje

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować nie zrealizowaniem celów, dla których miały być przetwarzane.

Przekazane dane osobowe mogą zostać uzupełnione o dane pochodzące z publicznych rejestrów, o ile zachodzi taka konieczność, np. z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP lub Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane osobowe będą przetwarzane ręcznie i automatycznie za pomocą Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji miedzynarodowych, z wyjątkiem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych. Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie zawartych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (np. kancelarii prawnej) w niezbędnym zakresie. Na podstawie przepisów prawa, dane osobowe mogą być upublicznione w związku z koniecznością udzielenia informacji publicznej.

Po realizacji celów przetwarzania dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. W przypadku danych pracowniczych będzie to okres 50 lat.W przypadku danych księgowych (faktury, rachunki) będzie to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku danych zbieranych  przez monitoring wizyjny będzie to maksymalny okres 3 miesięcy, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy. W przypadkach kiedy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, przetwarzanie będzie się odbywało do momentu cofnięcia zgody. W przypadku przetwarzania danych w związku z zawieraniem i wykonywaniem wszelkiego rodzaju umów (w tym także z zakresu zamówień publicznych) dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wynikający z terminów przedawnienia roszczeń. Jeżeli toczyło się postępowanie sądowe okres przedawnienia liczony będzie od daty prawomocnego zakończenia postępowania. Okresy przedawnienia mogą być przerywane zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu cywilnego, co skutkować będzie odpowiednim wydłużeniem okresu przetwarzania danych osobowych. W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów archiwizacyjnych obowiązujących w Nadleśnictwie Baligród.

Nadleśnictwo Baligród jako Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i prawne w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas przetwarzania danych osobowych.