Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

 

Rezerwaty przyrody

„Cisy na Górze Jawor" – rezerwat florystyczny utworzony w 1935 roku. Jest to pierwszy utworzony rezerwat przyrody w polskiej części Bieszczadów Zachodnich. Obejmuje powierzchnię 3,02ha na południowych stokach góry Jawor pomiędzy Bystrym a Jabłonkami. Chroni on naturalne stanowisko cisa pospolitego Taxus baccata, o którym pierwsze wzmianki pochodzą z 1924 roku od gajowego Iwana Wermińskiego. Cis rośnie pod okapem drzewostanu jodłowo-bukowego z udziałem jawora i wiązu górskiego. W rezerwacie tym można spotkać również inne ciekawe gatunki roślin takie jak lilia złotogłów Lilium martagon, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, róża alpejska Rosa pendulina czy ostrożeń lepki Cirsium erisithales.

 

„Woronikówka" – rezerwat florystyczny utworzony w 1989 roku. Na powierzchni 14,84ha ochronie podlega stanowisko cisa pospolitego. Rezerwat obejmuje szczyt i górną część zbocza Woronikówki. W części rezerwatu wykształciła się jaworzyna z języcznikiem zwyczajnym Phyllitis scolopendrium. Od strony południowo-wschodniej rezerwat mija zielony szlak turystyczny od którego wyznaczona jest krótka ścieżka prowadząca do rezerwatu.

 

„Gołoborze" – rezerwat przyrody nieożywionej utworzony w 1969 roku. Zajmuje powierzchnię 13,90ha. Ochroną objęte są tutaj najniżej położone w Karpatach pola rumowisk skalnych – gołoborza. Na skałach można zaobserwować wiele gatunków porostów, które są typowe w Bieszczadach dla gołoborzy powyżej górnej granicy lasu. W otoczeniu gołoborzy wykształcają się różne fazy sukcesji roślinności. Przez rezerwat prowadzi ścieżka przyrodnicza, na którą można wejść przez stalowy mostek nad Rabskim Potokiem. W pobliżu mostku znajduje się źródło mineralne, stara sztolnia, a w korycie potoku można znaleźć kryształy górskie.

 

„Sine Wiry" – rezerwat krajobrazowy utworzony w 1987 roku. Z powierzchni 450,49ha tylko część przypada na Nadleśnictwo Baligród, reszta położona jest w Nadleśnictwie Cisna. Ochronie podlega przełomowy odcinek doliny Wetlinki i jej ujście do Solinki oraz osuwisko z 1980 roku na stokach Połomy. Po zejściu osuwiska w zatarasowanym korycie powstało tzw. Jeziorko Szmaragdowe, które z biegiem czasu uległo całkowitemu zamuleniu. Występują tu bardzo bogate zbiorowiska leśne – olszynka karpacka, grąd subkontynentalny, żyzne i kwaśne buczyny oraz jaworzyny. Zachowały się również niewielkie fragmenty łąk i relikty nieistniejącej wsi Zawój. Flora jest tutaj bardzo bogata. Do najciekawszych gatunków należą lulecznica kraińska Scopolia carniolica, tojad wschodniokarpacki Aconitum lasiocarpum,