Wydarzenia Wydarzenia

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE LASÓW I GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

Ogłoszenie o zakupie lasów i gruntów do zalesienia.

 

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Baligród informuje, że jest zainteresowane nabyciem działek leśnych1) oraz przeznaczonych do zalesienia2), spełniających, co najmniej, jedno z poniższych kryteriów:

  1. Bezpośrednio przylegających do gruntów w zarządzie Lasów Państwowych – dłuższym lub więcej niż jednym bokiem albo łączących kompleksy leśne ze sobą lub z drogami publicznymi;
  2. Stanowiących samodzielne jednostki gospodarowania, tj. nieruchomości o leśnym charakterze z faktycznym i prawnym dostępem do dróg publicznych;

umożliwiających prowadzenie na tych nieruchomościach racjonalnej gospodarki leśnej.

Oferta dotyczy nieruchomości położonych na terenie gmin: Baligród, części gmin Solina, Cisna, Zagórz obszar wiejski3).

Podmioty zainteresowane ofertą, proszone są o kontakt na adres poczty elektronicznej: baligrod@krosno.lasy.gov.pl lub bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym: Damianem Kazaneckim, 607 881 560, e-mail: damian.kazanecki@krosno.lasy.gov.pl.

 

W celu umożliwienia wstępnej weryfikacji przydatności nieruchomości do nabycia, należy przesłać wypełniony „Formularz oferty sprzedaży gruntu” (wg załącznika) na adres poczty elektronicznej baligrod@krosno.lasy.gov.pl  lub pocztą tradycyjną na  adres: Nadleśnictwo Baligród, ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligród.

 

Informacje dodatkowe:

 

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Nabycie może nastąpić za cenę ustaloną w wyniku negocjacji, nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego4).

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego.

Wojciech Głuszko
Nadleśniczy
 

 

1)   Oznaczone  jako lasy w prowadzonej przez starostę ewidencji gruntów i budynków.

2)   Grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst. Jedn. Dz.U.2021.1275 ze zm.).

3) Właściwe nadleśnictwo, ze względu na położenie nieruchomości, można ustalić na mapie interaktywnej (https://www.bdl.lasy.gov.pl).

4)  Art. 37 ust. 3 i 5 ustawy o lasach.